LAUREAT DYPLOMU HONOROWEGO NAGRODY 2015

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice

 

Międzynarodowy port lotniczy położony 11 km na zachód od centrum Krakowa, w miejscowości Balice. Port lotniczy jest zlokalizowany obok 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Balicach i współużytkuje z nią betonową drogę startową o wymiarach 2550 × 60 m. Jest to port klasy 4D z podejściem precyzyjnym klasy I dodatkowo wyposażonym w światła osi drogi startowej. Port zarządzany jest przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o.

Obecnie jest to drugi polski port lotniczy, po warszawskim Lotnisku Chopina, zarówno pod względem liczby odprawianych pasażerów, jak i liczby operacji lotniczych.

Od 2012 port przechodzi przebudowę dróg kołowania i wewnętrznych oraz budowę nowego terminala pasażerskiego i hotelu przy lotnisku. W promieniu 100 km od niego mieszka blisko 8 mln osób.

Imię Jana Pawła II nadano lotnisku w 1995 r. Papież Jan Paweł II podczas swego pontyfikatu gościł w Balicach wielokrotnie – podczas swojej I, II, III, VI, VII i VIII pielgrzymki.

LAUREAT DYPLOMU HONOROWEGO NAGRODY 2015

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

 

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku zrzesza Uniwersytety Trzeciego Wieku. UTW to te organizacje pozarządowe, które w zakresie zadań statutowych prowadzą w szczególności aktywną i ciągłą działalność edukacyjną lub aktywizującą na rzecz osób starszych albo działalność w zakresie ochrony praw osób starszych. Siedzibą Federacji UTW jest Nowy Sącz.

Celem Federacji UTW jest:

a) zrzeszanie stowarzyszeń, prowadzących działalność statutową w zakresie edukacji i aktywizacji osób starszych oraz udzielanie im wsparcia organizacyjnego, prawnego, logistycznego i finansowego;
b) reprezentacja uniwersytetów trzeciego wieku należących do Federacji UTW na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, wobec sektora publicznego i innych środowisk;
c) wspieranie działalności statutowej członków Federacji UTW;
d) rzecznictwo interesów w sprawach wspólnych członków Federacji UTW; inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;
e) rozwijanie współpracy, kształtowanie standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska uniwersytetów trzeciego wieku;
f) kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec działalności członków Federacji UTW;
g) dbałość o wysoki poziom działalności edukacyjnej członków Federacji UTW, we współpracy z uczelniami wyższymi, środowiskiem akademickim, instytucjami naukowo – badawczymi, pracownikami naukowymi oraz jednostkami oświatowymi;
h) działalność na rzecz ochrony zdrowia oraz ułatwienia dostępu do służby zdrowia w szczególności dla osób starszych;
i) działalność na rzecz osób starszych w tym emerytów, rencistów, bezrobotnych, osób poszkodowanych w wyniku przestępstw;
j) współpraca z administracją publiczną wszystkich szczebli, z krajowymi oraz zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku i ich związkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami;
k) pozyskiwanie środków, zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych, na finansowanie realizacji celów statutowych Federacji UTW;
l) tworzenie warunków sprzyjających aktywnej współpracy międzypokoleniowej;
m) działalność na rzecz poprawy warunków bytowych i socjalnych osób starszych, w tym osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, w szczególności przeciwdziałanie ich dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.

Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla
ul. Lipska 53/20, 30-721 Kraków
nagroda@dietl.org.pl
+48 693 338 088

KRS 0000825395
NIP 6793195934
Bank Ochrony Środowiska S.A

75 1540 1115 2111 0003 5998 0001

Created by ziajex.pl | © Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla | Privacy policy