OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – tzw. „RODO” informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych Zgłaszającego jest – Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla, 30-721 Kraków, ul. Lipska 53/20.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Zgłaszający może kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w następujący sposób:
• pocztą tradycyjną na adres Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla, 30-721 Kraków, ul. Lipska 53/20 lub
• pocztą mailową na adres nagrodadietla@gmail.com lub
• telefonicznie pod numerem: 693 338 088.
3. Dane osobowe Zgłaszającego przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych w celu wyboru laureata Nagrody im. Józefa Dietla i/lub laureatów dyplomów honorowych Nagrody.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wykonania działań związanych z Nagrodą im. Józefa Dietla;
5. Dane osobowe Zgłaszającego będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania wykonania działań związanych z Nagrodą im. Józefa Dietla, a następnie przechowywane w archiwum zakładowym, gdzie okres archiwizacji wynosi 10 lat.
6. Dane osobowe Zamawiającego nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
7. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą wyspecjalizowane podmioty, które świadczą na rzecz Administratora danych osobowych następujące usługi pocztowe: kurierom i Poczcie Polskiej S.A. w związku z przesyłaną korespondencją.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych osobowych, Zgłaszającemu przysługuje:
• prawo dostępu do treści danych,
• prawo do sprostowania danych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Realizacja tych praw przez Zgłaszającego musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.
9. Zgłaszającemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Podanie przez Zgłaszającego danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia kandydatury do Nagrody im. Józefa Dietla.

 

Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla
ul. Lipska 53/20, 30-721 Kraków
nagroda@dietl.org.pl
+48 693 338 088

KRS 0000825395
NIP 6793195934
Bank Ochrony Środowiska S.A

75 1540 1115 2111 0003 5998 0001

Created by ziajex.pl | © Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla | Privacy policy