REGULAMIN
NAGRODY IM. JÓZEFA DIETLA

 

Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla, jako kontynuator tradycji Korporacji Samorządowej im. Józefa Dietla, chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające na rzecz dobra ogólnego w Krakowie i Małopolsce; pragnąc podkreślać wkład osoby Józefa Dietla w rozwój naszej Małej Ojczyzny; promując postawy patriotyczne i obywatelskie; odnawia i ustanawia ponownie Nagrodę im. Józefa Dietla.

Rozdział I – Przepisy ogólne
§ 1

 1. Nagroda im. Józefa Dietla jest przyznawana osobom fizycznym prowadzącym swoje działania na terenie województwa małopolskiego za wybitne osiągnięcia i pracę na rzecz społeczności lokalnej, samorządu terytorialnego i rozwoju regionalnego.
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne, a także nie wykluczając zapisów ust. 1 – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spełniające wymogi zawarte w ust. 1, mogą zostać wyróżnione Dyplomem Honorowym Nagrody.

§ 2

 1. Kandydatów do Nagrody zgłaszać mogą osoby fizyczne i osoby prawne.
 2. Zasady i formę zgłoszeń ustala Zarząd Fundacji Nagrody im. Józefa Dietla, zwany dalej Zarządem Fundacji.

§ 3

 1. Nagroda jest przyznawana w edycjach rocznych. Uroczystość wręczenia Nagrody i Dyplomów Honorowych, następuję w dniu 27 maja każdego roku, w dniu Święta Samorządu Terytorialnego.
 2. Jeśli dzień 27 maja danego roku przypada w sobotę lub niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się w dniu roboczym w tygodniu przed lub po 27 maja.
 3. Nagroda jest honorowa i przyznawana w formie statuetki z podobizną Józefa Dietla, której wzór stanowi wyłączną własność Fundacji im. Józefa Dietla.
 4. Dyplom Honorowy Nagrody może zostać przyznany w trzech kategoriach:
  a) dla organizacji pozarządowej (m.in. stowarzyszenie, fundacja, stowarzyszenie zwykłe, związek zawodowy, sportowa spółka akcyjna),
  b) dla przedsiębiorcy (m.in. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego, oddział przedsiębiorcy krajowego lub zagranicznego),
  c) dla instytucji państwowej lub samorządowej (m.in. uczelnia wyższa, placówka oświatowa, instytucja kultury, instytut naukowy, zakład opieki zdrowotnej niezależnie od formy organizacyjnej).
 5. Nagrodę lub Dyplom w każdej z kategorii otrzymuje wyłącznie jedna osoba.

Rozdział II – Zasady wyboru laureata
§ 4

 1. Nagrodę i Dyplomy Honorowe Nagrody przyznaje Kapituła powołana przez Zarząd Fundacji spośród osób cieszących się autorytetem społecznym w Małopolsce, przedstawicieli mediów małopolskich, samorządów terytorialnych i przedsiębiorców. Kapituła jest co roku poszerzana o laureata Nagrody z roku poprzedniego, przy czym jego kadencja trwa przez 3 kolejne edycje Nagrody.
 2. Kapituła może podejmować decyzje wyłącznie w zakresie określonym w § 1.
 3. Prezes Zarządu Fundacji jest Przewodniczącym Kapituły.
 4. Przewodniczący Kapituły może wyznaczyć swego Zastępcę wyłącznie spośród członków Kapituły.
 5. Obsługę administracyjno-sekretarską prac Kapituły zapewnia Zarząd Fundacji.

§ 5

 1. Kapituła w swych decyzjach jest w pełni autonomiczna i niezależna. W swych pracach nie kieruje się ilością zgłoszeń czy głosów na daną osobę fizyczną lub prawną. Ocenia dorobek osoby oraz jej wkład w rozwój Małopolski i na tej podstawie podejmuje swą decyzję.
 2. Wyboru Laureata dokonuje się wyłącznie spośród kandydatur nadesłanych do Fundacji, w ustalonym przez Zarząd Fundacji terminie i na ustalonych ankietach. Zarząd Fundacji ogranicza objętość uzasadnienia zgłoszenia, ale nie mniej niż do 1800 znaków ze spacjami.
 3. Kapituła dokonując wyboru Laureata Nagrody, bierze pod uwagę kandydatury zgłoszone w wyłącznie w danej edycji, za wyjątkiem osób, które wycofały swoje kandydatury. Kapituła może wziąć pod uwagę kandydatury zgłoszone we wcześniejszych trzech edycjach, które nie uzyskały statusu laureata.
 4. Członkowie Kapituły otrzymują na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Kapituły materiał składających się z ankiet.

§ 6

 1. W posiedzeniu Kapituły z głosem stanowiącym biorą udział wyłącznie członkowie Kapituły Nagrody.
 2. W przypadku nieobecności członka Kapituły, dopuszcza się wyłącznie oddanie głosu korespondencyjnie poprzez dostarczenie arkusza głosowania, który przygotowuje Zarząd Fundacji.
 3. Posiedzenie Kapituły jest prawomocne pod warunkiem obecności co najmniej połowy członków Kapituły. Do kworum zalicza się również głosy korespondencyjne.
 4. Każdy z członków Kapituły ma jeden głos, w każdym głosowaniu.
 5. Głosowania odbywają się w trybie tajnego głosowania za daną kandydaturą. Nie ma głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się. W przypadku równej ilości głosów, Przewodniczący Kapituły ma obowiązek wyjawić swój głos, który decyduje. Głosy korespondencyjne są ujawniane na końcu danego głosowania.

§ 7

 1. Prowadzący posiedzenie stwierdza jego prawomocność.
 2. Funkcję komisji skrutacyjnej pełni osoba delegowana przez Zarząd Fundacji, wg zasad określonych w § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 3. W pierwszej kolejności członkowie Kapituły w trybie tajnym, poprzez wpisanie imienia i nazwiska na przygotowanych kartach do głosowania, wskazują swego kandydata spośród nadesłanych zgłoszeń.
 4. Wszystkie osoby zgłoszone w ten sposób przez członków Kapituły, tworzą listę wstępną.
 5. Po ogłoszeniu listy wstępnej, prowadzący posiedzenie ogłasza dyskusję nad kandydaturami z tej listy. Każdy z członków Kapituły ma prawo odnieść się do każdej ze zgłoszonych kandydatur.
 6. Po zakończeniu dyskusji odbywa się głosowanie tajne.
 7. Wybór Laureata jest ważny pod warunkiem uzyskania bezwzględnej większości głosów.
 8. Jeśli w głosowaniu, żaden ze zgłoszonych kandydatów nie otrzymał bezwzględnej większości głosów, prowadzący zarządza drugą turę głosowania. Do drugiej tury przechodzi dwóch kandydatów z największą liczbą głosów z tury pierwszej.
 9. Przed głosowaniem w drugiej turze może odbyć się dyskusja.
 10. Po zakończeniu ewentualnej dyskusji odbywa się głosowanie. Na wniosek co najmniej jednego członka Kapituły przeprowadza się głosowanie tajne.
 11. Laureatem w drugiej turze zostaje kandydat z największą ilością głosów, pod warunkiem, że suma oddanych głosów stanowi co najmniej połowę składu Kapituły.

§ 8

W przypadku głosowania korespondencyjnego, głos w ten sposób oddany bierze się pod uwagę w trakcie ustalania listy wstępnej oraz w pierwszej turze głosowania. W drugiej turze taki głos jest brany pod uwagę, jedynie w przypadku jeśli dotyczy rozpatrywanej w tej turze kandydatury. Jeśli głos dotyczy innej kandydatury – zalicza się go do kworum jako głos nieważny. 

§ 9

Zasady wyboru Laureata Nagrody w całej rozciągłości są stosowane do procedury wyboru laureatów Dyplomu Honorowego Nagrody w każdej z kategorii: dla organizacji pozarządowej, dla firmy, dla instytucji państwowej lub samorządowej.

Rozdział III – Postanowienia końcowe
§ 10

 1. Członków Kapituły obowiązują zasady honorowe i dyskrecja co do przebiegu posiedzenia Kapituły, głosowań i argumentacji używanych w dyskusjach.
 2. Informację o wyborze Laureata Nagrody i Laureatów Dyplomów Honorowych przekazuje do wiadomości publicznej wyłącznie Zarząd Fundacji.

§ 11

Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Zarządowi Fundacji.

Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla
ul. Lipska 53/20, 30-721 Kraków
nagroda@dietl.org.pl
+48 693 338 088

KRS 0000825395
NIP 6793195934
Bank Ochrony Środowiska S.A

75 1540 1115 2111 0003 5998 0001

Created by ziajex.pl | © Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla | Privacy policy